REPOL

O nama

Repol d.o.o. je osnovan kao firma za zbrinjavanje i tretman neopasnog, čistog polimernog, otpada koji se generiše u industriji. Taj otpad se može definisati kao ambalažni i to je onaj koji nastaje kod raspakivanja paleta te proizvodni koji nastaje kod tehnologija prerade u industriji.
Osnivači Repol- a su ljudi koji imaju tehnološkog obrazovanja, koji su se bavili/ bave se proizvodnjom i preradom polimera uključujući i reciklažu, prodajom opreme za preradu polimera i reckilažu ... što je dovelo do koncentracije znanja o materijalima, tehnologijama, tržištu i uz finansijsku stabilnost koja je u samom početku bila pomognuta od starne osnivača... imamo situaciju da Repol d.o.o. od svog osnivanja radi maksimalnim kapacitetom. Svakako da nije bilo tog prethodnog višedecenijskog rada ne bi bilo ni Repol- a ni njegove održive budućnosti.
 
Fokus
Mi smo posvećeni potrebama kupca. Kako naći najjednostavniji način za optimalno ispunjavanje zahteva. U tom jednostavnom rešenju se ogleda svo naše životno iskustvo, obrazovanje ... .
 
Sadašnje stanje
Nama je od suštinske važnosti uređenje u sektoru zaštite životne sredine koji Srbija, kao zemlja koja pristupa EU, mora da uradi u narednom bliskom periodu.
U Srbiji se koordinirano sa procesom pristupanja članstvu EU već nekoliko godina odvijaju aktivnosti International Finance Corporation( IFC ), članice World Bank Group, podržane i od Federalnog ministarstva finanasija Republike Austrije of Finace, pretpristupnog IPA fonda, od drugih institucija iz zemalja EU za uvođenje i primenu standarda zaštite životne sredine, najboljih evropskih praksi ... .
U tom procesu u Srbiji je formiran sistem koji uključuje relevantne institucije na niovu države, zakonski okvir Usvojen je u skladu sa direktivama i zakonima EU ( Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu...). Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu pa je i stvoren održiv sistem ponovne upotrebe ambalažnog otpada gde su profilisane aktivnosti kao što je Generisanje ambalažnog otpada, Prikupljanje i selekcija otpada, Pranje i reciklaža polimernog otpada. Definisani su nacionalni ciljevi u organizovanom upravljanju ambalažnim otpadom koje je država Srbija proglasila da se realizuju.
 
 
 Generalni ciljevi   
   2010  2011  2012  2013  2014
 Ponovno korišćenje  [%]  5,0  10,0  16,0  23,0  30,0
 Reciklaža  [%]  4,0  8,0  13,0  19,0  25,0
 
 
 
 Specifični ciljevi za reciklažu
   2010  2011  2012  2013  2014
 papir/karton             [%]  0,0  0,0  14,0  23,0  28,0
 plastika  [%]  0,0  0,0  7,5  9,0  10,5
 staklo  [%]  0,0  0,0  7,0  10,0  15,0
 metal  [%]  0,0  0,0  9,5  13,5  18,5
 drvo  [%]  0,0  0,0  2,0  4,5  7,0
 
 
Evropska komisija je 2. jula 2014. godine prihvatila predloge koji će Evropu pretvoriti u cirkularnu ekonomiju i podstaći recikliranje u državama članicama.
Takođe, 2. Jula Evropska komisija je izvršila reviziju ciljeva u reciklaži i dopunu “EU Waste Framework Directive 2008/98/EC”, “The Landfill Directive 1999//31/EC” i “The Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC.”

Evropska unija želi da ambicioznim ciljevi omogući razvoj reciklaže, obezbedi pristup sirovinama, kreira nova radna mesta i obezbedi ekonomski razvoj.  Novi ciljevi predviđaju:
•    70% komunalnog otpada mora biti reciklirano ili spremljeno za ponovno korišćenje do 2030. godine
•    80% ambalažnog otpada mora biti reciklirano ili spremljeno za ponovno korišćenje do 2030. godine i to: 90% za papir i 60% za plastiku do 2025. godine, 80% za drvo, 90% za metal, aluminijum i staklo do 2030.godine)
•    Postepeno ukidanje deponovanja do 2025 za reciklabilni otpad (plastika, papir, metal, staklo i organski otpad)
•   Povećanje efektivnosti sheme produžene odgovornosti proizvođača određivanjem minimum uslova za njihove operacije;
 
Rast i razvoj
Mi želimo da budemo deo tog procesa koji je aktuelna u Evropi.
Ponovna upotreba materijala, efikasna reciklaža uz minimalno korišćenje resursa, vrhunska tehnologija koja će stvoriti novu vrednost, smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu ... su naša suštinsk aopredeljenaj